Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
     1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.makarevich.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
     2.    Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Karolina Makarevich prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH z siedzibą w Olsztynie (10-686), ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 25D/46, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 7393856315, REGON: 281429426, zwana dalej Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH.
     3.    Dane osobowe zbierane przez Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
     4.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę Internetową.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

     1.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
     2.    Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
     a)    rejestracji konta na Stronie Internetowej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     b)    składania zamówienia na Stronie Internetowej, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     c)    korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie Internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
     d)    subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
     e)    korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
     3.    W przypadku rejestracji konta na Stronie Internetowej, Użytkownik podaje:
     a)    adres e-mail;
     b)    imię i nazwisko;
     c)    numer telefonu.
     4.    Podczas rejestracji konta na Stronie Internetowej Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
     5.    W przypadku składania zamówienia na Stronie Internetowej, Użytkownik podaje następujące dane:
     a)    adres e-mail;
     b)    dane adresowe:
     a.    kod pocztowy i miejscowość;
     b.    województwo;
     c.    kraj (państwo);
     d.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
     c)    imię i nazwisko;
     d)    numer telefonu.
     6.    W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
     a)    firmę Przedsiębiorcy;
     b)    numer NIP.
     7.    W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
     a)    adres e-mail;
     b)    imię.
     8.    W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Użytkownik podaje następujące dane:
     a)    pseudonim/nick.
     9.    W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
     10.    Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
     11.    Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie Internetowej. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
     12.    W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności na Stronie Internetowej takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
     13.    Przekazanie danych osobowych do Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
     1.    Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
     a)    Podmioty przetwarzające. Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie Internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
     b)    Administratorzy. Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
     2.    Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
     3.    Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
     a)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
     b)    W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
     4.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania Stroną Internetową.
     5.    W przypadku skierowania żądania Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
     6.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH na Stronie Internetowej udostępnia wtyczkę "Lubię to" serwisu społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), zwany dalej: Facebook. Za pośrednictwem wtyczki "Lubię to", Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, tj.: system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo Facebook zbiera informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np. czy okno jest otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od botów, unikatowe identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np. z gier, aplikacji lub kont z których korzysta Użytkownik, identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla produktów firmy Facebook, powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem). Facebook zbiera informacje, tj.: sygnały z urządzenia, w tym sygnały bluetooth oraz informacje o punktach dostępu Wi-Fi, beaconach i nadajnikach sieci komórkowych znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia, w tym informacje, które za pozwoleniem Użytkownika są uzyskiwane poprzez włączone przez niego ustawienia urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS Użytkownika, aparatu czy zdjęć. W zakresie sieci i połączeń Facebook gromadzi informacje, tj.: nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu z którego korzysta Użytkownik, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych przypadkach informację o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w sieci Użytkownika.
         Jeżeli Użytkownik w trakcie przeglądania Strony Internetowej Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH używa przeglądarki internetowej, w ramach której jest zalogowany do swojego konta użytkownika Facebook, wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informację o odwiedzinach Strony Internetowej Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH. Uzyskiwane przez Facebook dane obejmują identyfikator użytkownika w Facebook (znany tylko serwisowi Facebook), odwiedzaną witrynę, datę i godzinę oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest wykorzystanie pozyskanych informacji do spersonalizowania treści prezentowanych na Facebook oraz do doskonalenia usług świadczonych przez Facebook. Jeżeli dodatkowo Użytkownik skorzysta z funkcji „Lubię to” udostępnionej na Stronie Internetowej Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH czynność ta będzie odnotowane przez Facebook, jako treść, którą Użytkownik preferuje.
         Jeżeli Użytkownik w trakcie przeglądania Strony Internetowej Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH używa przeglądarki internetowej, w ramach której nie jest zalogowany do swojego konta na Facebook lub nie ma konta na Facebook, wówczas wtyczka "Lubię to" przesyła do Facebook informacje o odwiedzanej stronie, dacie i godzinie odwiedzin oraz dane, o których mowa powyżej. Celem zbierania danych przez Facebook jest udoskonalanie usług świadczonych przez Facebook.

     1.    Stronę Internetową używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Stronie Internetowej.
     2.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH wykorzystuje dwa typy plików cookies:
     a)    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
     b)    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
     3.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH wykorzystuje cookies własne w celu:
     a)    uwierzytelniania Użytkownika na Stronie Internetowej i zapewnienia sesji Użytkownika na Stronie Internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
     b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
     4.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
     a)    prezentowania na stronach informacyjnych Strony Internetowej, mapy wskazującej lokalizację biura Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
     b)    prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
     5.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
     6.    Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
     a)    przeglądarka Internet Explorer;
     b)    przeglądarka Microsoft EDGE;
     c)    przeglądarka Mozilla Firefox;
     d)    przeglądarka Chrome;
     e)    przeglądarka Safari;
     f)    przeglądarka Opera.
     7.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
     8.    Stronę Internetową zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
     1.    Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
     a)    Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH.
     b)    Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
     c)    Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
     d)    Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH może świadczyć jedynie za zgodą.
     2.    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
     a)    Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.
     b)    Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
     c)    Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
     3.    Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
     a)    Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
     b)    Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
     a.    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
     b.    wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
     c.    wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
     d.    dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
     e.    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH podlega;
     f.    dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
     c)    Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi Umowami lub świadczeniem usług.
     4.    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
     a)    Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
     b)    Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
     a.    gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
     b.    gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
     c.    gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     d.    gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
     5.    Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
     a)    Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
     a.    uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
     b.    uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
     c.    uzyskać kopię swoich danych osobowych.
     6.    Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
     a)    Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
     7.    Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
     a)    Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
     8.    W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
     9.    Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
     10.    Użytkownik ma prawo żądać od Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
     11.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
     1.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
     2.    W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto na Stronie Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Stronę Internetową umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta na Stronie Internetowej. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
     3.    Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

     1.    Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Studio Urody Pantera KAROLINA MAKAREVICH poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
     2.    Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: karolinamakarevich@wp.pl
     3.    Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2020 r.